КЛАССИФИКАЦИЯ ВИДОВ ЦЕЛЕВОГО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЯ ЗЕМЕЛЬ

Информация взята сайта http://www.dkrp.gov.ua/


Вступ


Класифікація видів цільового призначення земель (КВЦПЗ) є складовою частиною державної системи класифікації і кодування техніко-економічної та соціальної інформації.

Метою розроблення КВЦПЗ є приведення її у відповідність до положень Земельного кодексу України (2798-III) та узгодження об’єктів КВЦПЗ з об’єктами Класифікації видів економічної діяльності (КВЕД) (ДК 009:2005).

За методологічними засадами, принципами побудови та призначенням КВЦПЗ є класифікацією, що створена для систематизації та групування інформації про землі у формат, який дає змогу обробляти та аналізувати значні обсяги інформації.

Код та назва цільового призначення земель є одними з основних складових відомостей про земельну ділянку і основним їх призначенням є забезпечення:

обліку земель у державному земельному кадастрі;

обліку земельних ділянок за видами цільового призначення у державному реєстрі земель.

КВЦПЗ побудовано за ієрархічною системою кодування із застосуванням літерно-цифрового коду. Найбільш узагальнені групування видів цільового призначення знаходяться на рівні секцій. Літерні позначення секцій використовуються як рубрикатор та не використовуються при кодуванні. Подальша деталізація секцій – розділ та підрозділ – позначаються цифровими кодами. Класифікаційні позиції складаються з коду, назви та пояснень.

КВЦПЗ призначена для використання органами державної влади, органами місцевого самоврядування, органами Держкомзему, міністерствами, відомствами, організаціями, підприємствами, установами, громадянами.


Сфера застосування


Впровадження та використання КВЦПЗ забезпечує умови застосування єдиної термінології та визначень для вирішення завдань:

ведення державного земельного кадастру;

підготовки документації із землеустрою, зокрема, щодо відведення земельних ділянок, складання державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою фізичних та юридичних осіб;. 

реєстрації земельних ділянок і прав на них;

ведення обліку земель у державному земельному кадастрі;

складання звітів державної статистичної звітності з земельних ресурсів;

уніфікації кодування видів цільового призначення земель у програмному забезпеченні автоматизованої системи державного земельного кадастру.


Терміни та визначення понять


Земля — найважливіша частина навколишнього природного середовища, яка характеризується простором, рельєфом, ґрунтовим покривом, рослинністю, надрами, водами і є головним засобом виробництва в сільському та лісовому господарстві, а також просторовим (операційним) базисом для розміщення всіх галузей народного господарства.      

Земельні ресурси – землі, які використовуються або можуть бути використані в галузях народного господарства.

Категорія земель – частина земельного фонду країни, виділена за основним цільовим призначенням і має визначений правовий режим використання й охорони земель.             

Класифікація видів цільового призначення земель – поділ земель на окремі види цільового призначення земель, які характеризуються власним правовим режимом, екосистемними функціями, видом господарської діяльності, типами забудови, типами особливо цінних об’єктів, яка базується на законодавчій та нормативно-правовій базі.

Цільове призначення земельної ділянки – використання земельної ділянки за призначенням, визначеним на підставі документації із землеустрою у встановленому законодавством порядку.

Основний вид цільового призначення земель — вид цільового призначення земельної ділянки, на який припадає найбільший процент від загальної площі земельної ділянки.


Загальні вимоги


Для опису земельного фонду КВЦПЗ побудовано так, що виділені об’єкти класифікації охоплюють всі категорії земель та складаються з 14 основних класифікаційних груп видів цільового призначення земель. Також виділені окремими групами землі запасу, резервного фонду та землі загального користування. Перелік класифікаційних груп наводиться нижче:

 1. Землі сільськогосподарського призначення.
 2. Землі сільськогосподарського призначення.
 3. Землі житлової та громадської забудови.
 4. Землі житлової забудови.
 5. Землі громадської забудови.

III. Землі природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення.

 1. Землі природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення.
 2. Землі оздоровчого призначення.
 3. Землі оздоровчого призначення.
 4. Землі рекреаційного призначення.
 5. Землі рекреаційного призначення.
 6. Землі історико-культурного призначення.
 7. Землі історико-культурного призначення.

VII. Землі лісогосподарського призначення.

 1. Землі для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг.

VIII. Землі водного фонду.

 1. Землі водного фонду.
 2. Землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення.
 3. Землі промисловості.
 4. Землі транспорту.
 5. Землі зв’язку.
 6. Землі енергетичної системи.
 7. Землі оборони.
 8. Землі запасу та загального користування.
 9. Землі запасу.
 10. Резервного фонду.
 11. Землі загального користування.

Класифікаційні групи видів цільового призначення земель складаються із 78 класифікаційних об’єктів.

За структурою КВЦПЗ складається з двох блоків: ідентифікації та назви. Блок ідентифікації має ієрархічну систему класифікації і систему кодування із застосуванням літерно-цифрового коду.

КВЦПЗ зіставлена з Класифікацією видів економічної діяльності (КВЕД) на рівні розділів, що дає змогу використовувати її для цілей міжвідомчого застосування і бути інтегрованою в державну і міжнародну систему техніко-економічної та соціальної інформації.

Для виділення в розширеному вигляді категорій земель, за класифікаційними групами, яким належать об’єкти класифікації, введені «Секції», які позначаються прописними літерами латинської абетки. Літерні позначення секцій використовуються як рубрикатор та не використовуються при кодуванні. Для подальшої деталізації класифікаційних груп введені «Розділи» та «Підрозділи», які позначаються цифровими кодами.

Загальне кодове позначання об’єктів КВЦПЗ має такий вигляд:

Y.ХХ.ХХ,

де Y – секція (літери латинської абетки від А до К);

ХХ – розділ;

ХХ.ХХ – підрозділ.

Приклад: В.03.01,

де  В – секція “Землі житлової та громадської забудови”;

 02 – розділ “Землі житлової забудови”;

02.01 – підрозділ “Для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)”.

Рівень підрозділу має значення від “00” до “NM” (де N, M цілі числа від 0 до 9). Значення “00” надається підрозділу у разі відсутності розширення розділу. Значення від “01” до “NM” надається підрозділу у разі деталізації розділу.

На земельній ділянці може бути декілька видів цільових призначень. Наприклад, на земельній ділянці наданій для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ — 01.02) можуть знаходитися заказники, пам’ятки природи, заповідні урочища (код КВЦПЗ-04.01) тощо, встановлення чи оголошення яких провадиться без вилучення земельних ділянок у їх власників або користувачів. Ця обставина, певним чином ускладнює зокрема ведення державного земельного кадастру автоматизованим способом. Тому окрему земельну ділянку необхідно ідентифікувати за однією класифікаційною ознакою відповідно до основного виду цільового призначення.

Основний вид цільового призначення земельної ділянки визначається шляхом обчислення відсоткового співвідношення площ різних за видами цільового призначення земель в складі загальної площі земельної ділянки.

Наступні приклади пояснюють методику практичного застосування КВЦПЗ в окремих випадках.

 1. На земельній ділянці, яка знаходиться у спільній власності, розміщується готель (код КВЦПЗ – 03.08 для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування – займає 70% від загальної площі земельної ділянки) та автомобільна стоянка (код КВЦПЗ – 11.08 для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій — займає 30% від загальної площі земельної ділянки). Тобто земельна ділянка має два види цільового призначення (використання) земель і основним видом її цільового призначення є для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування.
 2. В багатоквартирному житловому будинку (код КВЦПЗ — 02.03 — 60%), який знаходиться на неподільній земельній ділянці, на першому поверсі є: філія комерційного банку (код КВЦПЗ — 03.09 — 10%), організація ветеранів війни (код КВЦПЗ — 03.04 — 10%), аптека (код КВЦПЗ — 03.07 — 5%), зали для спортивної художньої гімнастики (код КВЦПЗ — 06.02 — 15%). Тобто земельна ділянка має декілька видів цільового призначення земель і основним видом її цільового призначення є для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку.

З метою забезпечення однозначного віднесення об’єктів класифікації  до певних класифікаційних груп, полегшення та зручності використання КВЦПЗ у практичній діяльності на рівні розділів в КВЦПЗ до класифікаційних груп даються пояснення.


Класифікація видів цільового призначення земель (КВЦПЗ)


Код КВЦПЗ Назва

 

Код розділу

КВЕД

Розділ

 

Підрозділ

 

Секція А Землі сільськогосподарського призначення
01 Землі сільськогосподарського призначення

Цей розділ включає:

— землі, надані для виробництва сільськогосподарської продукції, здійснення сільськогосподарської науково-дослідної та навчальної діяльності, розміщення відповідної виробничої інфраструктури, у тому числі інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції, або призначенні для цих цілей

— землі, надані для діяльності у сферах мисливства, надання послуг у сільському господарстві та інше.

 

 

 

01

01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва
01.02 Для ведення особистого селянського господарства
01.03 Для ведення підсобного сільського господарства
01.04 Для індивідуального садівництва
01.05 Для колективного садівництва
01.06 Для городництва
01.07 Для сінокосіння і випасання худоби
01.08 Для дослідних і навчальних цілей
01.09 Для пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства
01.10 Для надання послуг у сільському господарстві
01.11 Для сільськогосподарського призначення іншого
Секція В Землі житлової та громадської забудови
02 Землі житлової забудови

Цей розділ включає:

-землі, які використовуються для розміщення житлової забудови (житлові будинки, гуртожитки, господарські будівлі та інше);

-землі, які використовуються для розміщення гаражного будівництва

 

95, 96, 97
02.01 Для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)

 

02.02 Для колективного житлового будівництва
02.03 Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку

 

02.04 Для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання